Verzekeringen

Aansprakelijkheid

Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering vergoedt de schade waar de school aansprakelijk voor is. Het is belangrijk om hierbij te vermelden dat:

De school en het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk zijn voor alles wat er tijdens de schooluren en buitenschoolse evenementen en activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Denk bijvoorbeeld aan een bal tegen de bril tijdens de gymnastiekles. Die schade valt in beginsel niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dus niet door de school vergoed.

De school is in eerste instantie niet aansprakelijk voor schade die door onrechtmatig gedrag van leerlingen op school is veroorzaakt. Leerlingen of (indien zij jonger zijn dan 14 jaar) hun ouders, zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of -activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is daarom van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Stedenreizen en excursies

Onze school heeft een doorlopende reis- en annuleringsverzekering, alsmede een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekeringen zijn onderdeel van de het totale verzekeringspakket binnen ISW.

De doorlopende reis- en annuleringsverzekering

Deze is van kracht tijdens school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband. Belangrijk is wel dat tijdens genoemde activiteiten de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen. De verzekering is eveneens van kracht tijdens reizen in verband met door de school georganiseerde stages. Geneeskundige kosten en annuleringskosten zijn meeverzekerd.

De ongevallenverzekering

Deze is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd. Voor een overzicht van de verzekerde bedragen verwijzen wij u naar de volgende website en voorwaarden:

https://www.verusverzekeringen.nl/

Voorwaarden doorlopende reisverzekering

De verzekeringen van school dekken de schade die geleden is marginaal. U kunt uiteraard zelf bepalen of u een aanvullende verzekering afsluit. Het advies is om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen tijdens een stedenreis en/of excursie. Bij verlies of diefstal zal door getroffene aangifte moeten worden gedaan bij de politie ter plaatse.