Sportbeleid

De afgelopen jaren is gebleken dat er steeds meer leerlingen zijn die vrijstellingen/faciliteiten vragen, om (top)sport en studie te kunnen combineren. Er is daarom behoefte aan duidelijke richtlijnen, zodat leerlingen, ouders, sportbegeleiders en docenten weten wat wel en niet mogelijk is. Uiteraard zullen specifieke vragen altijd in persoonlijk overleg worden besproken en afgestemd. De topsportcoördinator van ISW Sweelincklaan is meneer Sabee ([email protected]).

Sportbeleid procedure

Sportbeleid ISW Sweelincklaan

Uitgangspunten

 • ISW Sweelincklaan juicht het toe als leerlingen proberen hun talenten te ontwikkelen. Daarom is het uitgangspunt altijd om mee te denken teneinde het combineren van sport en studie mogelijk te maken. 
 • Sport op niveau beoefenen is geweldig. Het succesvol volgen van onderwijs is echter nog veel belangrijker. Als het één het ander in de weg zit, zal onderwijs vóór moeten gaan. Zelfs als het halen van de absolute top tot de mogelijkheden behoort, is het noodzakelijk te kunnen terugvallen op een goede opleiding.
 • De beoefende sport wordt nooit gezien als vervanging van de lessen LO/sport. Ons bewegingsonderwijs is naast fysieke inspanning ook gericht op het aanleren van vaardigheden en het opdoen van kennis. Ook het kennismaken met zeer uiteenlopende sporten vinden wij belangrijk.
 • Afspraken over afwijken van de normale gang van zaken worden altijd vooraf gemaakt met de betrokken docent. Dus afspraken om so’s en repetities op een ander moment te maken worden door de leerling met de docent vooraf gemaakt.

Categorieën sporters

We onderscheiden 3 categorieën:

Categorie A
De leerling behoort tot de echte sporttop: Er wordt op (inter)nationaal niveau aan wedstrijden en toernooien meegedaan en hierbij wordt er in de top meegedraaid. Voor deze groep gelden uiteraard de meeste vrijstellingen. Voorwaarde om tot deze categorie te behoren is een  verklaring van de betreffende sportbond dat de leerling tot een bepaalde categorie behoort.

De mogelijke vrijstellingen hierbij zijn:

 • Verlof om aan wedstrijden, toernooien of trainingsstages deel te nemen. Voorwaarde is dat deze activiteiten met betrokkenheid van de sportbond zijn georganiseerd.
 • Mogelijkheid om repetities te verzetten in overleg met vakdocent.
 • Mogelijkheid om met de roostermaker te overleggen of er op bepaalde dagen rekening kan worden gehouden met trainingstijden –hoewel dat praktisch gezien niet altijd zal kunnen.

Categorie B
De leerling blinkt uit in een bepaalde sport. Er wordt bovenmatig veel tijd gestopt in sport. waardoor een strakke planning met huiswerk noodzakelijk is. De leerling is geselecteerd door de sportbond om vanuit de regio het sportteam te vertegenwoordigen in trainingen en wedstrijden. Voorwaarde om tot deze categorie te behoren is een  verklaring van de betreffende sportbond dat de leerling extra veel traint en tot een bepaalde categorie behoort.

 • Mogelijkheid om repetities te verzetten in overleg met vakdocent.

Categorie C 
De leerling is vrij goed in een bepaalde sport, maar behoort (nog) niet tot de (sub)top van zijn sport of presteert goed op lokaal niveau. De verplichtingen bestaan meestal uit twee keer per week trainen, en een wedstrijddag die vrijwel altijd in het weekend valt. De doordeweekse trainingen vinden ’s avonds plaats en nemen niet meer dan twee uur in beslag. Deze categorie komt niet in aanmerking voor vrijstellingen. De trainingen moeten kunnen worden ingepast in de schoolplanning.

Procedure en voorwaarden

 • Aan het begin van een schooljaar/schoolloopbaan wordt door middel van een intakegesprek bepaald in welke categorie een leerling valt. Dit gesprek vindt plaats op initiatief van ouders.
 • De ouder levert een document van de sportbond waaruit blijkt is wat het niveau is waarop de sport wordt beoefend. De topsportcoördinator stelt samen met de schoolleiding vast in welke categorie de leerling valt.
 • Indien er een jaarplanning van de sportactiviteiten is, wordt die aan het begin van het schooljaar aan de topsportcoördinator gegeven.
 • In overleg met de topsportcoördinator worden er afspraken gemaakt over vervangende onderwijsactiviteiten.
 • De topsportcoördinator zorgt dat het docententeam van de gemaakte afspraken op de hoogte wordt gebracht.
 • Voor het toekennen van verlof zal er gekeken worden naar de schoolresultaten van de leerling. De overgangsnorm zal hierbij gehanteerd worden. (Zie bevorderingsnormen op de website van ISW Sweelincklaan). Indien de leerling in de “bespreekzone” of lager valt, dan is verlof niet mogelijk. De bijbehorende regelingen komen dan ook te vervallen. Zodra de schoolresultaten voldoende zijn, kan na overleg de leerling zijn status weer oppakken.

Aanvraag vrijstelling schoolbezoek

 • Een aanvraag voor verlof wordt door ouders altijd schriftelijk aangevraagd bij de topsportcoördinator.
 • Dit kan door een mail te sturen met een uitleg over de activiteit, vergezeld door de officiële documenten van de desbetreffende bond of organisator en een ingevuld aanvraagformulier “buitengewoon verlof”. (te vinden op de website van ISW Sweelincklaan). Ouders krijgen schriftelijk antwoord.
 • In de categorieën A kan door de locatiedirecteur toestemming worden gegeven voor maximaal 10 dagen geoorloofde afwezigheid. Eventuele toestemming voor vakantie buiten de schoolvakantie valt ook binnen deze 10 dagen, en is dus niet cumulatief.

Evaluatie 
Indien gewenst kunnen ouders een gesprek aanvragen met de topsportcoördinator om de praktijk te evalueren, en/of de vastgestelde categorie te wijzigen. Als de schoolresultaten en/of het gedrag van de leerling daar aanleiding toe geven, kan de school besluiten de afgesproken vrijstellingen tussentijds op te schorten of te beëindigen.