Ouderraad ISW Sweelincklaan


Welkom op de pagina van de ouderraad! 

De Ouderraad (OR) van ISW Sweelincklaan (SWL) bestaat uit een enthousiaste groep ouders van leerlingen uit de onder- en bovenbouw. 

Onze ouders zijn geïnteresseerd in de SWL als geheel. De leerling staat centraal en verder de kwaliteit van het onderwijs, het onderwijsklimaat, de visie van de school en de onderwijskundige ontwikkelingen.

Wat is de OR? 

 De OR is een overlegorgaan tussen ouders en de school. De OR vergadert gemiddeld vijf maal per jaar met de directie.

Wat doet de ouderraad?

Tijdens de OR vergaderingen wordt meegedacht met de directie over allerlei ontwikkelingen binnen de SWL, waarbij de leerlingen altijd centraal staan. De OR dient als klankbord voor de directie. De OR voorziet de directie van gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast hebben leden van de OR periodieke overleggen met de teamleiders. 

De OR is ook vertegenwoordigd in de locatieraad  (LR) van SWL en in de medezeggenschapsraad (MR) van  ISW-breed. 

De OR bestaat uit de volgende leden: 

Priscilla Altun, voorzitter + lid LR
Monique de Groot, secretaris + lid MR
Annemarie van Geest, lid OR
Rob Saarloos, lid OR
Astrid van den Bos, lid OR
Marianne van Duijvenboode, lid OR

Wilt u meer weten over de OR of heeft u vragen of suggesties? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de OR via ouderraadisw@gmail.com.

Ouderraad ISW Sweelincklaan