Procedure doorstroom van mavo 4 naar havo 4

 • De leerling geeft vóór 1 februari aan of hij/zij naar een HAVO afdeling van het ISW wil. De naam van deze leerling wordt door de decaan op de MAVO 4 lijst gezet.
 • De leerling vult het aanmeldingsformulier en het profielkeuze formulier van de locatie waar hij/zij heen wil in. Hierbij wordt een kopie van de cijferlijst gevoegd van SE 1 en SE 2. Dit moet ingeleverd worden bij de decaan van MAVO 4.
 • Voor 10 maart worden de lijst met namen, de ingevulde aanmeldingsformulieren en de profielkeuze formulieren overhandigd aan de decanen en de teamleiders van 4HAVO.
 • Op de HAVO 4 afdeling wordt gekeken of alle aangegeven keuzes mogelijk zijn. Indien een bepaalde keuze op een bepaalde HAVO 4 locatie niet mogelijk blijkt te zijn, wordt intern tussen de HAVO 4 locaties overlegd. Er wordt afgestemd of de keuze op de andere locatie wel mogelijk is of er wordt geconcludeerd dat de keuze binnen ISW niet mogelijk is.
 • Voor 24 maart krijgen de MAVO 4 locaties/afdeling bericht van de teamleiders van HAVO 4 of de keuzes akkoord zijn. Daarna is een leerling uit 4 MAVO een plaats gegarandeerd.
 • Voor 24 maart bericht de ontvangende locatie leerling en ouders schriftelijk over toelating of afwijzing; hiervoor wordt een gebruik gemaakt van een standaardbrief – zie bijlage; de teamleider van de leerling ontvangt de brief in cc.

De volgende toelatingscriteria worden gehanteerd:

 • Hij /zij heeft op de lijst gestaan;
 • De aansluiting is mogelijk: er kunnen alleen vakken op de HAVO gevolgd worden waarin MAVO examen gedaan is; Uitzonderingen zijn:
  • startvakken in HAVO 4, te weten informatica, M&O, BSM, maatschappijwetenschappen, BI;
  • er is maximaal 1 van de vakken GS of AK niet gevolgd op de MAVO
  • Kunst
 • Positief advies van de MAVO
 • Hij /zij heeft een gemiddelde van minstens 6.8 voor het voortschrijdend gemiddelde t/m SE 2 voor alle vakken waarin de leerling in HAVO 5 eindexamen zal doen op basis van het gekozen pakket;
 • Hij /zij heeft geen onvoldoende voor het voortschrijdend gemiddelde van SE t/m SE2 voor de vakken NE, EN, WI;
 • Hij /zij heeft het diploma MAVO 4 behaald met een gemiddelde van minimaal 6.8 voor alle vakken waarin de leerling in HAVO 5 eindexamen zal doen op basis van het gekozen pakket;

Er vindt een warme overdracht plaats tussen de ISW locaties, in samenspraak met de decanen, onder verantwoordelijkheid van de TL;

Voor zowel externe instromers als interne doorstromers gelden uiteindelijk dezelfde toelatingscriteria. Wij maken in het voortraject echter het volgende onderscheid:

Een ISW-leerling (doorstroom) kan, met een gemiddelde van 6.5 voor het voortschrijdend gemiddelde t/m SE 2 voor alle vakken in HAVO, worden opgenomen op de lijst van leerlingen waarvoor een plek is gegarandeerd. Voorwaarde hierbij is een positief advies van de teamleider mavo en mondelinge toelichting van deze teamleider aan de teamleider havo. Daarnaast zal de leerling aan het einde van het schooljaar moeten voldoen aan toelatingscriteria inclusief een gemiddelde van minimaal 6.8 voor alle vakken waarin de leerling in HAVO 5 eindexamen zal doen op basis van het gekozen pakket;

Leerlingen van ISW die een overstap maken van MAVO 4 naar HAVO 4 krijgen modules aangeboden. Het doel van de modules is de aansluiting tussen MAVO en HAVO voor de leerlingen zo goed en vlot mogelijk te laten verlopen. Er worden modules gegeven voor de vakken WI (en EN).  De inhoud van de modules wordt in overleg tussen de betreffende docenten van de MAVO locaties (IS / SWLN / HL) met de docenten van de HAVO locaties (GHL / HL) vastgesteld. De modules worden gegeven op de MAVO-locaties.

In situaties waarin de procedure niet voorziet, beslist de directie van de school.